FORRETNINGSBETINGELSER

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Disse forretningsbetingelser er en del af den aftale, der er indgået mellem Ingham Admini-stration ApS, CVR-nr. 42155381, (herefter benævnt ”Sælger”) og køber (herefter benævnt ”Kunden”) vedrørende levering af den i aftalen nævnte ydelse. Ydelsen leveres i henhold til aftalen og nedenstående betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem aftalen og disse betingelser, skal aftalen være gældende.

1.2 Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som accepteret som fravigelse af aftalen og nedenstående betingelser, medmindre Sælger skriftligt har ac-cepteret disse.

2. Ydelsen

2. Sælger er leverandør af serviceydelser i form af regnskabsrelateret rådgivning og opgave-løsning, herunder udarbejdelse af årsregnskab med tilhørende regnskabsopstilling, skatte- og momsberegning, diverse indberetninger i relation til bl.a. selvangivelse. Derudover til-byder Sælger bogføring, lønservice. Alt er benævnt ”Ydelser”.

2.1 Kunden er gjort opmærksom på, at Sælger ikke afgiver revisorerklæring og ikke påtegner årsrapporter, men at Kunden som tilvalgsydelse kan få tilknyttet en godkendt revisor, der er samarbejdspartner med Sælger. Sælger har intet ansvar for en sådan anvist samarbejds-partners ydelser.

2.2 Kunden er forpligtet til at stille de for Ydelsens løsning nødvendige oplysninger, materialer og ressourcer til rådighed for Sælger.

3. Vederlag

3.1 Vederlaget for Ydelsen fremgår af aftalen. Vederlaget er enten aftalt som et fast vederlag eller som et vederlag, der fastsættes på baggrund af den til Ydelsens udarbejdelse medgåede tid.

3.2 Sælgers priser er eksklusive moms, andre afgifter, gebyrer og lignende. Sælger forbeholder sig retten til at justere priser. Pakkeløsningerne på Sælgers hjemmeside www.inghamregn-skab.dk kan naturligvis ikke justeres, hvis Aftalen er indgået. Pakkeløsningerne omfat-ter kun de ydelser, der specificeres i Aftalen. Andre ydelser prissættes efter medgået tid til den til enhver tid gældende timepris. 3.3 Udover det i 4 nævnte vederlag fakturerer Sælger særskilt til Kunden udlæg, der afholdes i forbindelse med ydelsen, herunder udlæg til rejser, ophold, transport, sekretærhjælp, ma-terialer og lignende.

4. Betalingsbetingelser

4.1 Kunden vil blive faktureret efter aflevering af Sælger af den aftale ydelse i Aftalen. Pakke-løsningerne ”bogføring mini, ”bogføring mellem” og ”bogføring stor” kan Kunden vælge for-udbetaling for 12 måneder efter aftalens indgåelse eller dele betalingen op i 12 rater med en måneds forudbetaling. Betalingsfristen vil være op til 8 dage netto.

4.2 Ved forsinket eller manglende betaling forbeholder Sælger sig ret til at pålægge renter og rykkergebyr efter gældende lovgivning samt i øvrigt forfølge sit krav. Morarenter er en må-nedlig rente på 4,0%, der beregnes og tilskrives per påbegyndt måned.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Sælger.

4.4 Hvis Kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder Sælger sig retten til at tilbage-holde Ydelserne, indtil betaling har fundet sted.

5. Hemmeligholdelse

5.1 Sælger og Kunden er forpligtede til at hemmeligholde de oplysninger, de hver især modtager eller erfarer vedrørende den anden parts virksomhed eller vedrørende den anden parts kun-ders virksomhed. Forpligtelsen omfatter enhver oplysning af kommerciel eller teknisk art.

5.2 Sælger og Kunden forpligter sig endvidere til at pålægge de af deres medarbejdere, der måtte deltage i udførelsen af ydelsen, en tilsvarende forpligtigelse til hemmeligholdelse. Sælger og Kunden forpligter sig yderligere til efter aftalens ophør ikke at benytte eller viderebringe de i 6 nævnte oplysninger. Forpligtelsen gælder, så længe oplysningerne har karakter af forret-ningshemmeligheder.

6. Kommunikation via internet

6.1 Såfremt andet ikke tilkendegives, kommunikeres der ud over elektronisk og pr. brev også elektronisk via internettet mellem parterne. Denne kommunikationsform er ikke sikker, og ingen af parterne påtager sig noget ansvar for skader af nogen art, der måtte opstå som følge af anvendelsen af denne kommunikationsform.

7. Ekstern bistand

6.1 Såfremt andet ikke tilkendegives, kommunikeres der ud over elektronisk og pr. brev også elektronisk via internettet mellem parterne. Denne kommunikationsform er ikke sikker, og ingen af parterne påtager sig noget ansvar for skader af nogen art, der måtte opstå som følge af anvendelsen af denne kommunikationsform.

8. Rettigheder

8.1 Sælger har ejendomsretten til enhver form for materiale der fremkommer som led i Ydel-sens udførelse, herunder det færdige materiale (bl.a. software og edb-programmer) og fore-løbige materialer (f.eks. skitser, udkast, arbejdspapirer eller lignende). Alle immaterielle rettigheder til resultatet af Ydelsen og eventuelle delresultater tilhører Sælger.

8.2 Kunden har brugsret til materialet, der fremkommer som led i Ydelsens udførelse, herunder det færdige materiale. Dette omfatter dog ikke eventuelle produkter eller metoder anvendt i forbindelse med Ydelsens udførelse, og som tilhører Sælger. Resultatet af Sælgers arbejde må ikke distribueres til andre end Kunden samt dennes rådgivere uden forudgående skrift-ligt samtykke fra Sælger.

8.3 Det påhviler Sælger selv at foretage de fornødne skridt til at sikre eventuelle immaterielle rettigheder over for tredjemands krænkelse heraf.

8.4 Såfremt resultatet af Ydelsen anvendes i andet øjemed end formålet med aftalen, er Sælger berettiget til et særskilt vederlag, der fastsættes efter nærmere aftale i hvert enkelt tilfælde. Kunden er forpligtet til at give Sælger underretning om en sådan påtænkt anvendelse, og vederlaget forfalder samtidig med påbegyndelsen af den udvidede anvendelse.

9. Garanti og ansvar

9.1 Sælger påtager sig ansvaret for tab lidt af Kunden, der er en direkte følge af Sælgers mang-lende overholdelse af denne aftale eller udvist forsømmelighed i forbindelse med udførelsen af opgaven, beskrevet i aftalen. Sælgers samlede erstatning for sådanne tab kan ikke over-stige et beløb svarende til 3 gange Sælgers vederlag i henhold til aftalen.

9.2 Sælger indestår ikke for, at eventuelle immaterielle rettigheder, der fremkommer ved løs-ning af opgaven, ikke krænker tredjemands rettigheder.

9.3 Sælger er ikke ansvarlig for fejl i det endelige materiale, der kan henføres til det af Kunden leverede materiale, specifikation eller Kundens oplysninger, jfr. pkt. 3.

9.4 Sælger accepterer ikke noget ansvar eller forpligtelse over for andre, som måtte komme i besiddelse af rapporter eller materiale uden samtykke fra Sælger.

9.5 Sælger er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og in-direkte tab, Kunden lider på grund af fejl ved udførte opgaver.

10. Misligholdelse

10.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen og/el-ler disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, jfr. dog pkt. 10.2.

10.2 Ophævelse kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen af skriftligt krav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.

10.3 I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jfr. dog pkt. 10 om ansvar.

11. GDPR – persondata

11.1 Sælger indsamler, behandler og opbevarer de almindelige personoplysninger om og evt. CPR-nr. på Kunden, som er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med Kunden om leve-ring af de aftalte Ydelser og i den forbindelse yde Kunden en professionel og korrekt ser-vice/behandling. Yderligere er formålet at kunne fakturere og inddrive tilgodehavender samt kunne sikre Sælgers overholdelse af lovgivning og retlige forpligtelser, herunder i re-lation til hvidvasklovgivningen.

11.2 Sælger behandler og indsamler personoplysninger modtaget fra Kunden, den registrerede og/eller tredjemand, herunder fra offentlige myndigheder, fra Internettet, sociale medier, tingbogen, Erhvervsstyrelsen, m.v. Dette omfatter almindelige personoplysninger, herun-der navn, adresse, telefonnummer og e-mail, samt tilsvarende oplysninger på kontaktper-soner hos Kunden. Sælger indhenter endvidere, via sikker-mail forbindelse, identifikations-oplysninger om Kunden og Kundens ejer(e), herunder CPR-nr. bl.a. ved Kundens ejer(e)s udlevering af en kopi af gyldig billedlegitimation f.eks. i form af pas og kørekort, samt kopi af det offentlige sygesikringsbevis, ejerbøger mv. Følsomme personoplysninger behandles kun, såfremt det er relevant.

11.3 Sælger videregiver ikke personoplysninger til uvedkommende, og videregiver kun person-oplysninger såfremt det er nødvendigt og relevant. Sælger er berettiget til at videregive per-sonoplysninger til sine samarbejdspartnere i det omfang, at det er nødvendigt for at kunne udføre de aftalte Ydelser med Kunden og til tredjemand og/eller offentlige myndigheder, såfremt Sælger har en retlig forpligtelse hertil eller hvor det er relevant, for eksempel ved-rørende bistand til selvangivelse. Endvidere kan personoplysninger videregives til kredit-oplysningsbureauer om Kunder, der ikke betaler. Endvidere overlades personoplysninger til samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os på baggrund af databehandleraftaler.

11.4 Sælger har implementeret foranstaltninger til sikring af alle data, som denne har registreret, herunder Kundens data og personoplysninger samt andre fortrolige oplysninger. Sælger vil

periodisk foretage en gennemgang af effektiviteten og efterlevelsen af de implementerede politikker og sikkerhedsforanstaltninger.

11.5 Kunden kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes ret-tigheder, som Kunden finder på www.datatilsynet.dk. Kunden har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis denne er utilfreds med den måde, Sælger behandler Kundens person-oplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

12. Opbevaring af materiale og kundeoplysninger

12.1 Materiale modtaget fra Kunden og Sælgers egne arbejdspapirer opbevares på baggrund af Bogføringsloven i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår eller 5 år efter udløbet af forretningsforholdet mellem Sælger og Kunden på baggrund af Hvidvaskloven. Om mu-ligt opbevares oplysningerne digitalt. Produkter så som årsregnskaber udleveres løbende til Kunden, ligesom Kunden og Sælger kan aftale andet, der skal udleveres. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for Kundens manglende opbevaring af sådanne produkter/materialer.

13. Opsigelse

13.1 Aftalen kan af hver af parterne opsiges med varsel på en måned. Opsigelsen skal meddeles skriftligt til udgangen af en måned.

13.2 I tilfælde af opsigelse modtager Sælger forholdsmæssigt vederlag indtil udløbet af opsigel-sen, og Kunden er berettiget til at beholde den del af ydelsen, der er modtaget indtil dette tidspunkt.

13.3 Ved aftalens ophør kan en tiltrædende revisor ved ønske om at få adgang Sælgers arbejds-dokumentation modtage dette mod fakturering for Sælgers assistance i forbindelse hermed iht. medgået tid.

 

14. Tvister

14.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal fore-lægges Københavns Byret under anvendelse af dansk ret. Processproget er dansk.